کد : 
نام آزمایش :Aldosterone
متد :Immunoassay
نوع نمونه :Serum , Plasma
حجم نمونه :2ml
زمان :8روز
شرایط نمونه :بیمار باید 2 ساعت قبل از نمونه گیری در حالت ایستاده یا نشسته باشد. در وضعیت supine بیمار حداقل به مدت نیم ساعت خوابیده باشد و در همان حالت از وی نمونه گیری شود.
شرایط انتقال :نمونه به صورت منجمد انتقال می یابد .
نامهای دیگر :Alds
توضیحات :
مقادیر صبح بیشتر از بعدازظهر است. در نوزادان مقادیر بالاتر است و به تدریج به سطح بالغین کاهش می یابد.

  فرم آماده چاپ