کد : 
نام آزمایش :Alkaline Phosphates
متد :Spectrophotometry
نوع نمونه :Serum , Plasma
حجم نمونه :2ml
زمان : 
شرایط نمونه :آلکالن فسفاتاز نیاز به ناشتایی ندارد. ولی تعیین ایزوآنزیم های آن نیاز به ناشتایی دارد.
شرایط انتقال :Refrigerated
نامهای دیگر :ALP
توضیحات :
بیشترین مورد استفاده آن نشان دادن اختلالات انسدادی کبدی است ولی در موارد دیگر مانند بیماریهای متابولیک استخوانی نیز کاربرد تشخیصی و افتراقی دارد.
  فرم آماده چاپ