کد : 
نام آزمایش :Alkaline Phosphatase, Isoenzyms
متد :Quantitative Heat Inactivation/Enzymatic
نوع نمونه :Serum
حجم نمونه :2ml
زمان : 
شرایط نمونه :نیاز به ناشتایی دارد.
شرایط انتقال :Refrigerated
نامهای دیگر : 
توضیحات :
بعد از جدا کردن سرم به مدت 16 دقیقه در 56 درجه سانتیگراد قرار داده و میزان inactivation سنجیده می شود.
ایزو انزیم های استخوان و روده 50 تا 70% و ایزو انزیم کبدی 90 تا 100% غیر فعال می شود ایزو انزیم های جفتی و Regan به حرارت مقاوم هستند.
  فرم آماده چاپ