کد : 
نام آزمایش :Amylase
متد :Spectrophotometry
نوع نمونه :Urine , timed or random
حجم نمونه :10ml
زمان :2روز
شرایط نمونه :ادرارهایی که PH کمتر از 6 دارند باید با سود 5% به PH بالاتر از 6 رسانده شوند .آمیلاز در ادرار اسیدی تا 30% کاهش می یابد.
شرایط انتقال :Refrigerated
نامهای دیگر : 
توضیحات :
در نمونه های ادرار راندوم نسبت amylase/creatinine سنجیده می شود.
  فرم آماده چاپ