کد : 
نام آزمایش :Androstendione
متد :Immunoassay
نوع نمونه :Serum
حجم نمونه :1ml
زمان :8روز
شرایط نمونه :سرم های با همولیز یا لیپمی واضح قابل قبول نیستند .
شرایط انتقال :Refrigerated
نامهای دیگر : 
توضیحات :
هم در آدرنال و هم در گنادها تولید می شوند.در موارد بیماری تخمدان پلی کیستیک و هیرسوتیسم و هیپرپلازی مادرزادی آدرنال و سندرم کوشینگ و تومورهای تولید کنده ACTH و هیپرپلازی استرومای تخمدان یا تومورهای تخمدان افزایش می یابد.
در نارسایی آدرنال یا تخمدان کاهش می یابد.
برای ارزیابی اختلالات آندروژنیک مفید است. برای مانیتورینگ درمان هیپرپلازی مادرزادی آدرنال با گلوکو کورتیکوئیدها بکار می رود.
  فرم آماده چاپ