کد : 
نام آزمایش :Angiotensine Converting Enzyme
متد :Immunoturbidometery assay
نوع نمونه :Body Fluid
حجم نمونه :1ml
زمان :8روز
شرایط نمونه :نمونه به صورت منجمد نگهداری می شود.
شرایط انتقال :نمونه باید به صورت منجمد انتقال یابد .
نامهای دیگر :ACE
توضیحات :
  فرم آماده چاپ