کد : 
نام آزمایش :Albumin
متد :Spectrophotometry
نوع نمونه :Urine timed
حجم نمونه :1ml
زمان :1 روز
شرایط نمونه :بدون نگهدارنده. در طی جمع آوری باید در 4 درجه نگهداری شود.
شرایط انتقال :Refrigerated
نامهای دیگر : 
توضیحات :
ورزش شدید موجب افزایش پروتئین توتال و آلبومین در ادرار می شود.
  فرم آماده چاپ