کد : 
نام آزمایش :Aldosterone
متد :Immunoassay
نوع نمونه :Urine timed
حجم نمونه :10ml
زمان :8روز
شرایط نمونه :نمونه ادرار 24 ساعته با نگهدارنده اسید بوریک جمع آوری می شود.نمونه در طی جمع اوری در یخچال باشد.سپس با اسیداستیک 50% PH را به 4-2 رسانده و در 20- درجه منجمد کرد.
شرایط انتقال :به صورت منجمد منتقل می شود.
نامهای دیگر : 
توضیحات :
  فرم آماده چاپ