کد : 
نام آزمایش :ANCA
متد :Indirect immunofluorecent , Enzyme immunoassay
نوع نمونه :Serum
حجم نمونه :1 ml
زمان :8 روز
شرایط نمونه :همولیز واضح و لیپمی واضح از شرایط رد نمونه می باشد.
شرایط انتقال :در دمای یخچال انتقال میابد
نامهای دیگر :Cytoplasmic Neutrophil Antibodies ; Anti-Neutrophil Cytoplasmic Antibodies , anti pr3 , anti Mpo ,
توضیحات :
ANCAs گروهی از آنتی بادی ها هستند عمدتا از نوع IgG بر علیه آنتی ژن هایی در سیتوپلاسم نوتروفیل ها و مونوسیت ها که در بسیاری از اختلالات اتو ایمیون نقش دارند ولی به ویژه با واسکولیت های سیستمیک همراه هستند (گرانولوماتوز وگنر و پلی آنژئیت میکروسکوپیک). همچنین در افتراق کولیت اولسروز از کرون نیز کمک کننده می باشد . ANCA با آنزیم های موجود در گرانول های سیتوپلاسمیک نوتروفیل ها شامل PR3 , میلوپراکسیداز(MPO) , الاستاز و Cathepsin G   واکنش می دهد. اتوآنتی بادی ها بر علیه PR3 در بیماران گرانولوماتوزوگنر دیده می شود و یک نمای کاراکتریستیک از فلورسانس گرانول های سیتوپلاسمیک نوتروفیل ها ایجاد میکنند که نمای c-ANCA نامیده می شود. آنتی بادی بر علیه میلوپراکسیداز عمدتا در بیماران میکروسکوپیک پلی آنژئیت دیده می شود که نمای فلورسانس سیتوپلاسمیک پری نوکلئر ایجاد میکند که p-ANCA نامیده می شود. این اتوآنتی بادی ها با روش EIA نیز قابل سنجش هستند که PR3 ANCA و   MPO ANCA نامیده می شوند.
  فرم آماده چاپ