کد : 
نام آزمایش :Anti Streptolysin O (ASO)
متد : 
نوع نمونه :Serum
حجم نمونه :1ml
زمان :1روز
شرایط نمونه : 
شرایط انتقال :Refrigerated
نامهای دیگر :ASO
توضیحات :
این تست میزان آنتی بادی بر علیه استرپتولایزین تولید شده توسط باکتری استرپتوکوک را که در اکثر موارد عفونت های گروه A و بعضی موارد گروه C و G بالا میرود اندازه گیری مینماید.
  فرم آماده چاپ