کد : 
نام آزمایش :Apolipoprotein B
متد :Nephelometery , immunoturbidometry
نوع نمونه :Serum , Plasma EDTA
حجم نمونه :1ml
زمان :8روز
شرایط نمونه :سرم هایی که همولیز مشهود داشته باشند قابل قبول نیستند.
شرایط انتقال :نمونه باید به صورت منجمد انتقال یابد.
نامهای دیگر :ApoB
توضیحات :
  فرم آماده چاپ